Download-TG789vn_Firmwares

TG789vn_r843O_HB_generic
Firmware für TG789vn NZ r843O_HB_generic (.bli-file)

TG789vn_r843P_generic
Firmware für TG789vn NZ r843P_generic (.bli-file)

TG789vn_r843S_HO
Firmware für TG789vn A1 r843S_HO (.bli-file)

TG789vn_r843T_generic
Firmware für TG789vn r843T_generic (.bli-file)

TG789vn_r8CD5_KL
Firmware für TG789vn Elion r8CD5_KL (.bin-file)

TG789vn_r10255_LJ
Firmware für TG789vn A1 r10255_LJ (.bli-file)

TG789vn_r10283_LZ
Firmware für TG789vn A1 r10283_LZ (.bli-file/ .rbi-file)

TG789vn_r1053D_MD_generic
Firmware für TG789vn VTX r1053D_MD_generic (.bli-file/ .rbi-file)

TG789vn_r1054W_MO
Firmware für TG789vn A1 r1054W_MO (.bli-file/ .rbi-file)

Hinweis.txt im zip beachten! (TG789vn r8CD5_KL Firm)


2017-03-29
Herbert Bauer - Home | Impressum | Datenschutz